By Christina Kjeldsen and styling by Rikke Graff Juel

Back to portfolio